Vilkår og betingelser

Våre vilkår og betingelser

ALDERSGRENSE

Minimumsalder for å leie bil er 25 år. Denne grensen kan reduseres mot et tillegg. Alle sjåfører må ha hatt førerkort i minimum 2 år. Tillegg for sjåfører under 25 år: kr 25,- inkl. mva. per døgn. Vi gjør oppmerksom på at leietaker må vise godkjent førerkort og kredittkort, og er ansvarlig for leiebilen i leieperioden

BETALING

Vi godkjenner følgende kredittkort som betalingsmiddel: American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard og Visa. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer kredittkort som betaling. Debetkort med Visa og Mastercard aksepteres også. SELVRISIKODEKNING Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade.

EGENANDELSREDUKSJON

Du kan mot et tillegg på 25,- pr. døgn redusere egenandelen til 8000,- Uten egenandelsreduksjon er vår egenandel 25000 NOK. Tegning av egenandelsreduksjon må gjøres ved leieforholdets start.

UTLEVERING / TILBAKELEVERING

Utlevering og tilbakelevering skal i utgangspunktet foregå på samme stasjon og innenfor kontorets åpningstid. Bilen er ved utlevering rengjort innvendig og utvendig, samt sjekket for skader. Ved innlevering skal bilen være rengjort utvending/innvendig samt ryddet og fri for søppel innvendig. Dette for å lette skadekontrollen for din og vår sikkerhet. Ved levering utenfor åpningstid er kunden ansvarlig for alle skader som måtte påføres bilen inntil den blir kontrollert av en av våre ansatte.

HENTING / LEVERING

Følgende gebyrer gjelder for levering og henting innenfor en radius på 10 km fra det aktuelle utleiekontor til følgende tider: (Alle priser er oppgitt med mva. inkludert.) Levering og henting i kontorets åpningstid 08:00-16:00: kr 250,- Levering og henting utenfor kontorets åpningstid: Hverdag: kr 600,- Søndag: kr 750,- Helligdag: kr 1000,- Dersom avstanden overstiger 10 km, belastes kunden kr 10,- per overskytende km. Eventuelle tillegg for ferge og bomveipasseringer kan tilkomme.

BOMVEIER / AUTOPASS

Alle våre biler er utstyrt med AutoPass-brikke. Det betyr at du kan passere bomstasjonene uten å stoppe. Dinepasseringer vil bli automatisk registrert. Passeringene vil bli belastet separat, og du vil motta en egen kvittering eller faktura på disse. Vi gjør oppmerksom på at det tilkommer moms på bompasseringer som viderefaktureres via oss. NB! Vennligst ikke fjern, flytt eller bytt AutoPass-brikken fra bilen da det vil medføre ekstra kostnad for deg som kunde.

PARKERINGSGEBYR

Dersom du blir ilagt gebyr for feilparkering er dette ditt ansvar og gebyr/bot må betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet NB: Manglende betaling for parkering vil medføre et krav mot leietaker personlig.

ØVRIGE TILLEGGSGEBYRER

Tillegg for overkjørte kilometer er 2,5,- inkl mva. Tillegg for ekstra sjåfører: kr 35,- inkl. mva. per døgn. Maks. kr 525,- inkl. mva. per leie per sjåfør. Eventuelle tilleggssjåfører må også vise godkjent førerkort. Pris pr. etterfylling kr 200,- ink mva. I tillegg til 19,- pr liter pris på drivstoff. Nøkler som mangler ved innlevering av bilen: Innelåste nøkler eller nøkler som kommer til rette – kr 1875,- inkl. mva. Mistet eller ødelagte nøkler: kr 5.000,- inkl. mva. Det er ikke tillatt å ha med dyr eller røyke i våre leiebiler. Et gebyr på inntil kr 3500,- pluss mva vil bli belastet ditt leieforhold hvis dette ikke overholdes. Alle våre biler er dekorert med 150kroner.no dekor. Ønskes en bil uten tilkommer et tillegg på kr 50,- ink mva pr dag.

ØVRIGE VILKÅR

I. LEIETAKERS ANSVAR

1. I leietiden og inntil kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det som om han var eier av dette, herunder også parkerings- og trafikkforseelser o.l. Leietaker er fullt ut erstatningspliktig for alle skader påført av og på kjøretøyet (ref. utleiers norske leiebetingelser). 2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utkjøring e.l. kan utleieren ellers dennes forsikringsselskap søke regress hos leieren dersom leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter han har etter disse leievilkår. Alle skader skal leietaker omgående melde til utleieren eller representant for denne. Er dette umulig, skal saken anmeldes til politiet. I motsatt fall risikerer leier å bli holdt ansvarlig for hele skaden. 3. Tyveri, brann, hærverksskader, personskader og skade på dyr skal alltid meldes til politi og utleier. 4. Leiers egenandel forfaller umiddelbart til betaling (ref. gjeldende norske leiebetingelser). 5. Leietager blir belastet en egenandel pr. skadetilfelle.

II. EGENANDELSREDUKSJON

Unntatt for egenandelsreduksjon og leiers egenandelsbegrensninger er skade påført kjøretøyet som følge av uaktsomhet, blant annet følgende: A. Skader som er påført bilen på grunn av last som har forskjøvet seg, er dårlig surret eller emballert. B. Brent eller skåret hull, lekker på setetrekk e.l. C. Felgkjøring av dekk. D. Skader oppstått ved snøras fra hustak hvor det er oppsatt anvisere. E. Slagskader på karosseri/understell ved bruk av snøkjettinger. F. Skader som skyldes kjøring på steder som ikke har fysisk plass til kjøretøyet i høyde, bredde eller lengde. G. Skader som følge av kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel, uten skriftlig aksept fra utleier.

III. LEIETAKERS PLIKTER

1. Leietaker plikter å behandle kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke: A. Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring B. Ta kjøretøyet ut av landet uten utleiers samtykke. C. Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed. D. Overlate kjøretøyet til andre – eller la det kjøres av annen enn sjåfør allerede godtatt av utleieren før leieforholdet startet. E. Benytte kjøretøyet til billøp, fartsprøver eller konkurranse. F. Taue andre kjøretøy. G. Befordre flere personer enn det antall det er registrert for. H. Kjøre med leid kjøretøy i påvirket tilstand, være seg av alkohol, narkotika, medisiner eller annet. I. Forlate bilen ulåst. J. Laste bilen med mer enn kjøretøyet er registrert for. Dersom leietaker overtrer noen av disse pliktene, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, tap og ekstraomkostninger. 2. Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring e.l. eller oppstår teknisk feil av slik art at leietaker ikke kan fortsette med kjøretøyet, plikter leietaker omgående å underrette utleier om hendelsen. Dersom tekniske feil kan bli utbedret innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Om så skjer vil leietaker være ansvarlig for leien inntil kjøretøyet er tilbakelevert til utleieren – dog med fradrag av den tid da kjøretøyet var i ustand. Avbrytes leieforholdet i slike tilfeller av leietakeren, er han ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet bragt tilbake. Dersom reparasjonen ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til kunden for fortsettelse av leieforholdet, eller om leieforholdet skal ansees som opphørt fra den tid utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleieren besørger da kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for ethvert tap eller ansvar som leietaker måtte påføres.

IV. LEIETAKERS ØKONOMISKE ANSVAR

Leietakers økonomiske ansvar er spesifisert i utleiers gjeldende NORSKE LEIEBETINGELSER og prislister som leietaker, ved sin signatur på denne leiekontrakt, aksepterer som del av denne leiekontrakt.

V. ANSVARSFRAVIKELSE

Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar overfor leieren m.h.t. tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet. Utleiers ansvar for gjenglemte gjenstander m.v. Utleier påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet i leieperioden, eller etter tilbakelevering til utleier. Leietaker fritar utleier for alle krav som på grunn av slike tap eller skader kan gjøres gjeldende mot utleier. Viktig. Ubetalte eller for sent betalte bøter/avgifter blir tillagt 100% ekstra gebyr. Vi ber Dem innstendig om å betale bøter/avgifter omgående.

en_USEnglish